DIENSTEN

Door onze expertise in de sector van de gezondheidzorg en onze kennis van het projectproces kunnen wij u als opdrachtgever in het gehele traject, van idee en ontwerp tot oplevering, adviseren en begeleiden. Wij zijn actief in de sectoren Care en Cure, woningbouw en onderwijs. In de woningbouw richten wij ons op zorgwoningen en het aanpassen van woningen aan de (toekomstige) wensen van senioren.

SECTOREN

Zorg

Cure en Care
Hand_240x110 (1)

Woningbouw

Zorg en Particulier
_RMK0322 small

Onderwijs

Renovatie
ontwerp 2

ITEMS

Duurzaam bouwen

energie opwekken

Healing Environment

X:GoranPRESENTATIE TERGOOIZIEKENHUIZENPDF Tergooi6 pagina 2.

Korte doorlooptijd

ARCHITECTUUR

Onze architectuur kenmerkt zich door het samenbrengen van belevingswaarde en functionaliteit, zodat de doelstellingen van de instelling tot uitdrukking komen en geaccentueerd worden.

INTERIEUR

Onze interieurontwerpen kenmerken zich door een warme, persoonlijke sfeer welke aansluit bij onze visie op de helende omgeving voor de gebruiker en bij onze visie op de identiteit, uitstraling en de toekomstvisie van de organisatie.

ADVIES EN BEGELEIDING

Onze adviezen en begeleiding kunnen per projectfase worden uitgevoerd. Wij benaderen iedere vraag vanuit een integraal perspectief, waardoor alle facetten worden afgewogen. Zo wordt voorkomen dat tijdens het bouwproces een onderdeel onderbelicht is gebleven en voor stagnaties zou kunnen zorgen. Wij ontzorgen uw bouwproject.

PLANONTWIKKELING

Een bouwplan begint bij ideeën. Om dit tot uitvoer te brengen zullen deze ideeën omgezet moeten worden in concrete plannen. Wij hebben de ervaring om de beoogde ambitie van de opdrachtgever in een programma van wensen en eisen uit te werken, zodat de opdrachtgever een document heeft dat in het bouwproces kan worden gebruikt als kaderstelling. Alle uitgangspunten, van financiële kaders tot gebruikersbehoeften, zijn belangrijk voor het ontwerp en het resultaat.

HAALBAARHEIDSSTUDIES, ALTERNATIEVEN ONTWIKKELEN

De haalbaarheid van een bouwplan op basis van wensen, eisen, regelgeving, bestemmingsplannen, en budgetten dienen als onderlegger van de businesscase. Voor een haalbaarheidsstudie kunnen wij  verschillende scenario’s onderzoeken, zowel functioneel als financieel.

ZORGVASTGOED EN EFFICIËNT HUISVESTINGSGEBRUIK

Als gevolg van het beleid ‘Scheiden van Wonen en Zorg’ is er door de leegkomende verzorgingshuizen een nieuwe vastgoedstrategie noodzakelijk. Het opstellen van een ontwikkelstrategie is afhankelijk van onder andere de bestaande boekwaarde op het gebouw en de exploitatiekosten. Per situatie is een andere strategie van toepassing. Wij kunnen dit onderzoeken het opzetten van keuzemodellen begeleiden.

BOUWCOÖRDINATIE

Verschillende opdrachtgevers hebben de volledige bouwcoördinatie van projecten aan ons opgedragen. De overige adviseurs, zoals constructeur, installatieadviseur worden door ons gecontracteerd, zodat de opdrachtgever één aanspreekpunt heeft. Met de totale projectverantwoordelijkheid  waarbij ook de financiële bewaking aan ons wordt opgedragen hebben wij ervaring.

PROCESBEGELEIDING, PROJECTMANAGEMENT

Het bouwproces is een complex geheel met verschillende facetten. Het is ons doel om de opdrachtgever te ontzorgen en hem te begeleiden en te ondersteunen in de keuzes die gemaakt moeten worden. We bewaken tijdens dit proces alle stappen, zoals initiatief, financiën, ontwerp, planning, vergunning, aanbesteding, bouw en op levering.

FINANCIËLE BEGELEIDING, CALCULATIE, BOUWKOSTENBEWAKING

Het haalbaarheidsonderzoek onderbouwen wij in een vroeg stadium met kostenindicaties, – ramingen en – begrotingen, zodat de opdrachtgever gedurende het hele traject  duidelijk is welke invloed veranderingen in het ontwerp, nieuwe wensen en veranderde inzichten hebben op de kosten. De bouwkosten worden in het proces nauwgezet in de gaten gehouden en kunnen we bijsturen mocht dat nodig zijn.

VERGUNNINGSAANVRAAG

De toetsing van het gebouw of renovatie aan de regels van de overheid. Wij checken of het bouwplan past in het bestemmingsplan, past binnen de welstandseisen, voldoet aan de bouwverordening en voldoet aan de bouwvoorschriften. Waarna wij het plan indienen in het omgevingsloket. Wij onderhouden de contacten met de overheidsinstellingen en de brandweer bij alle bouwplannen waarvoor indiening verreist is.

BOUWVOORBEREIDING

Manten en Lugthart heeft de expertise in huis om de bouwvoorbereiding in iedere vorm van contractvorming die wenselijk is uit te voeren. Het schrijven van bestekken en het uittekenen van de bouwvoorbereiding zijn van belang als ondergrond voor een bouw die voortvarend gaat en geheel voldoet aan de wensen van de opdrachtgever.

DIRECTIEVOERING

Wij kunnen de directievoering verzorgen. De directievoerder bewaakt  het contract, de budgetten en de projectorganisatie. Wij zijn de ogen en oren van de opdrachtgever.

UITVOERINGSBEGELEIDING

Tijdens de uitvoering begeleiden wij het gehele traject, zodat we een hoge kwaliteit kunnen waarborgen voor de opdrachtgever. Wij maken werktekeningen, voeren de directie tijdens de bouw. We zijn de intermediair tussen de opdrachtgever en de bouwpartners.

TOEZICHT

Als toezichthouder bewaken wij de kwaliteit, planning, administratie en de veiligheid van een project.

ONDERHOUDSPLANNING

Wij schrijven onderhoudsplannen. De gebouwelementen worden gespecificeerd en het technisch onderhoudsplan geeft aan in welke frequentie (korte/middellange termijn) er onderhoud moet worden gepleegd. Het gaat hierbij om het regelmatige kleinonderhoud, het grootonderhoud en de vervangings- /aanpassingsonderhoud. Daarnaast wordt aangegeven welk onderhoud nodig is en wat de kosten hiervoor zijn.

VISUALISATIE

Om de opdrachtgever een beeld te geven van het uiteindelijke uiterlijk van het ontwerp, kunnen wij 3D visualisaties leveren. Dit kan gedurende het hele proces. Tijdens de initiatief fase kan het schetsmatig en in latere stadia gedetailleerder.